Newcomer J&J Prelims
Leaders TP V HT
eitan niv Yes Yes Yes 30
Johan Schelin Yes Yes Yes 30
Aviv Brina Yes Yes Yes 30
Albert Gracia Yes Yes Yes 30
Dennis Ruona Yes Yes Alt 1 25
Per Stjernberg Alt 1 Yes Yes 25
christopher saarinen Yes Alt 2 Yes 24
Ryszard NiedziaƂek Alt 2 Alt 1 Alt 2 13
Followers HO SAH MO
Alexandra Bucsanszky Yes Yes Yes 30
Elin Nilsson Yes Yes Yes 30
Gabriella Bjork Yes Yes Yes 30
Liubov Vasileva Alt 1 Yes Yes 25
Katja Posti No Yes Yes 20
Anette Aronsgard No Yes Yes 20
Malin Lind Yes Alt 2 No 14
Ulrika Ajax Yes No No 10
Elin Johansson Yes No No 10
Toiny Nicander No Alt 1 No 5
Helena Nordegren No No Alt 1 5
Linda Blixt Alt 2 No No 4
Denise Berglund No No Alt 2 4
Marianne Holmen No No No 0
Karin Tiderman No No No 0
Christina Radstrom No No No 0